Unknown bird

Unknown bird

Unknown bird - Global : Please identify

Please identify

07 Nov 2016
billpatterson