Parsnip Moth Larvae?

Parsnip Moth Larvae?

Observation - Parsnip Moth Larvae? - Global. Description: