Parsnip Moth Larvae?

Parsnip Moth Larvae?

Observation - Parsnip Moth Larvae?. Description: