Pyralidae

Pyralidae - Species Dictionary - Global : iSpot Nature - Your place to share nature. iSpot is a website aimed at helping anyone identify anything in nature. Once you've registered, you can add an observation to the website and suggest an identification yourself or see if anyone else can identify it for you.

13030571
Catalogue of Life
Invertebrates
Animalia, Arthropoda, Insecta, Lepidoptera, Pyraloidea, Pyralidae
Actenia, Aglossa, Paractenia, Pyralis, Dioryctria, Euzophera, Ulophora, Myelois, Phycita, Ceroprepes, Homoeosoma, Ammatucha, Saluria, Anerastia, Polyocha, Emmalocera, Aphomia, Sineudonia, Cataclysta, Vitessa, Synaphe, Trebania, Stemmatophora, Sindris, Marionana, Orybina, Philotis, Dattinia, Bostra, Endotricha, Macna, Macalla, Lamida, Selagia, Tephris, Volobilis, Ephedrophila, Seeboldia, Sciota, Salebria, Pterothrixidia, Repetekiodes, Rhodophaea, Psorosa, Praeepischnia, Phycitodes, Pempelia, Oncocera, Ocrisiodes, Oligochroa, Nyctegretis, Metallostichodes, Laetilia, Merulempista, Euzopherodes, Etiella, Eucampyla, Eurhodope, Epischnia, Epicrocis, Ephestia, Catastia, Cadra, Aurana, Bradyrrhoa, Asartodes, Arsissa, Epischnopsis, Apomyelois, Ancylosis, Ambesa, Acrobasis, Alophia, Epidauria, Raphimetopus, Neoepimorius, Tirathaba, Achroia, Trachycera, Rampylla, Latagognoma, Tyndis, Zonora, Triphassa, Toccolosida, Tegulifera, Zitha, Tanyethira, Tamraca, Taboga, Sybrida, Setomigma, Scenidiopis, Scenedra, Sacada, Rhynchopygia, Rostripalpus, Rhynchetera, Pyralosis, Pseudasopia, Pyralestes, Proteinia, Prosaris, Praekatja, Poliostola, Polycampsis, Pithyllis, Perula, Perisseretma, Paraglossa, Omphalobasella, Ocydina, Ocrasa, Nhoabe, Neodavisia, Neobostra, Minooa, Mittonia, Mimicia, Micromystix, Melanalis, Mesosindris, Micromastra, Meca, Marionodes, Hypotia, Hypanchyla, Hyboloma, Hercynodes, Heterocrasa, Herculia, Haplosindris, Grammiphlebia, Gauna, Euryzonella, Essina, Epizonora, Epacternis, Embryoglossa, Elaealis, Dolichomia, Discordia, Diloxia, Delopterus, Xenomilia, Ulotricha, Mapeta, Lamacha, Katja, Iraniodes, Curena, Ctenarthria, Crocalia, Betsimisaraka, Benderia, Arsenaria, Arispe, Arescoptera, Amphiderita, Aglossodes, Adulis, Acteniopsis, Vitessidia, Persicoptera, Oenogenes, Palmitia, Oryctocera, Orthopygia, Larodryas, Tretopteryx, Tetraschistis, Tamyra, Streptopalpia, Sthenobaea, Semnia, Satole, Schistoneura, Sarcistis, Sanguesa, Samcova, Salobrena, Abaera, Rhynchotosale, Rucuma, Restidia, Replicia, Ramphidium, Quadrischistis, Pyrauge, Pyraustodes, Psectrodes, Protrichia, Potosa, Pionidia, Penthesilea, Pelasgis, Paridnea, Passelgis, Paramacna, Paragalasa, Parachmidia, Parachma, Negalasa, Nachaba, Navura, Adenopteryx, Myolisa, Murgisca, Monoloxis, Mimetauge, Microzancla, Lepidomys, Itambe, Idnea, Idneodes, Hypocosmia, Hyperparachma, Hyalosticta, Humiphila, Heterauge, Holoperas, Hednotodes, Gephyrella, Gephyra, Galasodes, Galasa, Epitamyra, Eupilocera, Epiparachma, Epidelia, Anemosa, Diloxis, Distortia, Drepanodia, Endosimilis, Zanclodes, Zamanna, Zaboba, Xantippides, Xantippe, Ungulopsis, Voglia, Uliosoma, Tosale, Torotambe, Tippecoa, Thermotesia, Tharsanthes, Blepharocerus, Arta, Arouva, Arica, Area, Anisothrix, Arbinia, Anemosella, Anassodes, Ahyalosticta, Acallis, Acallidia, Teliphasa, Tancoa, Stericta, Spectrotrota, Sparactica, Roeseliodes, Schoutedenidea, Pococera, Poliopaschia, Polylophota, Plutopaschia, Phidotricha, Plumiphora, Peplochora, Paranatula, Parastericta, Pandoflabella, Oxyalcia, Orthaga, Craftsia, Condylolomia, Chrysophila, Clydonopteron, Chrysauge, Catadupa, Casuaria, Carcha, Cappsia, Caphys, Callasopia, Bradypophila, Bisinusia, Oneida, Omphalota, Omphalepia, Odontopaschia, Neopaschia, Noctuides, Milgithea, Micropaschia, Mediavia, Mazdacis, Lorymodes, Macropyralis, Lorymana, Loryma, Lophocera, Larice, Arctioblepsis, Anobostra, Antisindris, Anactenia, Tallula, Taiwanastrapometis, Sultania, Epipaschia, Locastra, Lista, Lepidogma, Lameerea, Lacalma, Jocara, Imerina, Hypsopygia, Microsauge, Microrca, Michaelshaffera, Megacaphys, Martiniodes, Lophopleuropsis, Lophopleura, Isolopha, Incarcha, Homura, Geropaschia, Heminomistis, Eublemmodes, Ethelontides, Epilepia, Elisabethinia, Doddiana, Deuterollyta, Dasyvesica, Coenodomus, Chloropaschia, Cecidipta, Catamola, Carthara, Cacozelia, Calybitia, Bibasilaris, Austropaschia, Astrapometis, Araeopaschia, Anexophana, Apocera, Anarnatula, Anaeglis, Agastophanes, Afra, Accinctapubes, Zynodes, Zophodia, Zophodiodes, Zamagiria, Wunderia, Wakulla, Welderella, Volatica, Vogtia, Vixsinusia, Vitula, Unadillides, Unadilla, Ufa, Tylochares, Tulsa, Tsaraphycis, Tsaratanana, Trychnocrana, Trissonca, Triozosneura, Trisides, Triaenoneura, Transcaspia, Trachypteryx, Trachonitis, Tota, Tlascala, Tornocometis, Thylacoptila, Tinestra, Thospia, Thiallela, Thermopteryx, Tenellopsis, Telethusia, Tarquitia, Teleochytis, Taftania, Tampa, Taprobania, Tacoma, Syntypica, Synoria, Parabaera, Pachypodistes, Trichotophysa, Toripalpus, Titanoceros, Tineopaschia, Termioptycha, Obutobea, Lepipaschia, Leptoses, Omphalomia, Cosmethella, Catocrocis, Cardamyla, Burgeonidea, Oryctopleura, Ophias, Oectoperodes, Ocresia, Neocaphys, Ocoba, Rhynchopaschia, Quadraforma, Vinicia, Strephomescinia, Stylobasis, Stomoclista, Stereobela, Staudingeria, Spurilaetilia, Stanempista, Speiroceras, Sporophyla, Spectrobates, Spatulipalpia, Singhalia, Shebania, Shafferiessa, Serrulacera, Sengania, Sempronia, Sematoneura, Selga, Selagiaforma, Sefidia, Scorylus, Sclerobiodes, Sclerobia, Sardzea, Sarata, Sarasota, Sandrabatis, Samaria, Salinaria, Salebriopsis, Salebriodes, Salebriaria, Salebriacus, Sacculocornutia, Rumatha, Rufalda, Rotrudosoma, Rostrolaetilia, Rioja, Ribua, Rhynchephestia, Rhynchopselaphus, Rhinogradentia, Rhagea, Rhinaphena, Ratasa, Rambutaneia, Ramosignathos, Ragonotia, Quasisalebria, Rabiria, Quasipuer, Pyla, Ptyonocera, Ptyomaxia, Ptyobathra, Psorozophera, Psorosana, Psorosina, Psorosodes, Psoropristia, Pseudopiesmopoda, Pseudographis, Pseudomegasis, Pseudophycita, Pseudogetulia, Pseudodivona, Pseudoceroprepes, Pseudodavara, Pseudocadra, Pseudocabima, Pseudocabotia, Pseudacrobasis, Protomoerbes, Protoetiella, Prosoeuzophera, Protasia, Prorophora, Promylea, Procunea, Proancylosis, Pristocerella, Pristarthria, Pretoria, Praedonula, Praecomotia, Postemmalocera, Polopeustis, Pogonotropha, Pogononeura, Plodia, Pleurochila, Plagoa, Platycrates, Pirizanodes, Pirizania, Pima, Pimodes, Piesmopoda, Phylebria, Phycitopsis, Phobus, Philodema, Philosauritis, Phestinia, Penetiana, Peadus, Pararotruda, Paraphycita, Paramaxillaria, Paralaodamia, Palpusopsis, Paraemporia, Palloria, Oxydisia, Paconius, Oxybia, Oryctometopia, Ortholepis, Ormuzdia, Oncolabis, Oreana, Olybria, Oligochroides, Ocala, Nylonala, Vietteia, Vezina, Verina, Veldticola, Varneria, Vagobanta, Valva, Urbania, Uncinus, Sosipatra, Quasiexuperius, Pylamorpha, Phycitophila, Patriciola, Patagoniodes, Passadena, Parthia, Parramatta, Parasclerobia, Parasefidia, Nonphycita, Nonia, Nonambesa, Niethammeriodes, Nicetiodes, Nephopterix, Nevacolima, Neorufalda, Nephopterygia, Neopempelia, Neocoristis, Nefundella, Namibiopsis, Namibicola, Nakurubia, Myrlaea, Myelopsoides, Myelopsis, Microphycita, Microphestia, Michaeliodes, Micromescinia, Meyrickiella, Metriostola, Metoecis, Metephestia, Metallosticha, Mesciniodes, Mesciniadia, Mescinia, Meroptera, Merangiria, Melathrix, Melanastia, Megasis, Megarthria, Megalophycita, Megacerdresa, Mediophycis, Medaniaria, Mayaciella, Mascelia, Masthala, Martia, Maricopa, Malgachinsula, Makrania, Magiria, Magiriamorpha, Magiriopsis, Madiama, Macrorrhinia, Macrovalva, Lophothoracia, Lymphia, Macrophycis, Lipographis, Leviantenna, Letoa, Lasiosticha, Lascelina, Laristania, Lambaesia, Ogilvia, Oedothmia, Oedilepia, Odontarthria, Symphonistis, Sudaniola, Succadana, Stylopalpia, Styphlorachis, Myelodes, Mussidia, Moodnopsis, Moodnodes, Moodna, Myeloisiphana, Lacipea, Laciempista, Kumbhakarna, Kivia, Khuzistania, Klimeschiola, Khorassania, Keradere, Kaurava, Kasyapa, Joannisia, Jakuarte, Interjectio, Irakia, Indomyrlaea, Insalebria, Indomalayia, Indocabnia, Immyrla, Ilithyia, Illatila, Idiobrotis, Hypsipyla, Hyporatasa, Hypochalcia, Hypodaria, Hypargyria, Hylopylora, Hylopercnas, Hydaspia, Hyalospila, Horistarcha, Honorinus, Honora, Homoeographa, Homodigma, Hoeneodes, Hobohmia, Heterochrosis, Heras, Hemiptiloceroides, Hemiptilocera, Heinrichiessa, Harraria, Hanreisseria, Hannemanneia, Gregorempista, Gozmanyia, Gorama, Gnathomorpha, Glyptoteles, Glyptocera, Glyphocystis, Glossopaschia, Getulia, Flabellobasis, Farsia, Fissicera, Farnobia, Exodesis, Exuperius, Eurythmidia, Eurythmia, Eurythmasis, Eurhophaea, Eulophota, Eulogia, Eucarphia, Eugyroptera, Euageta, Etielloides, Ernophthora, Ethiopsella, Erelieva, Epischidia, Epiepischnia, Epiparthia, Epichalcia, Ephestiopsis, Ephestiodes, Entmemacornis, Endolasia, Emporia, Elegia, Elasmopalpus, Ectohomoeosoma, Edulica, Ecnomoneura, Eccopisa, Ecbletodes, Eccopidia, Deopteryx, Derbeta, Dasycnemia, Dastira, Cyclopalpia, Cyclidalis, Cryptoses, Cromarcha, Basacallis, Balidarcha, Azamora, Bradypodicola, Bonchis, Eumysia, Cuniberta, Cyiza, Cunibertoides, Culcitaria, Ctenomeristis, Ctenomedes, Crystallozyga, Cryptophycita, Cryptozophera, Cryptomyelois, Cryptoblabes, Cryptarthria, Cryptadia, Crocydopora, Crocidomera, Cremnophila, Creobota, Coptarthria, Copamyntis, Conobathra, Cnephidia, Coenochroa, Citripestis, Ciliopempelia, Ciliocerodes, Christophia, Chrysoscinia, Ceracanthia, Ceratagra, Centrometopia, Cayennia, Cavipalpia, Caviana, Caustella, Caudellia, Cathyalia, Catopyla, Cassiana, Carthade, Caristanius, Caradjaria, Cantheleamima, Canthelea, Candiopella, Calguia, Calamotropodes, Calamotropa, Caina, Cahela, Difundella, Didia, Diatomocera, Dentitegumia, Dialepta, Delogenes, Dectocera, Delcina, Davara, Belutschistania, Bema, Bazaria, Barbifrontia, Barberia, Bandera, Balanomis, Bahiria, Azanicola, Azaera, Auxacia, Autocyrota, Australephestiodes, Audeoudia, Atopothoures, Auchmera, Atheloca, Assara, Ereboenis, Episcythrastis, Aptunga, Aprophthasia, Apodentinodia, Aphyletes, Anypsipyla, Aphycita, Anthopteryx, Anoristia, Anonaepestis, Anjumania, Anerosoma, Anegcephalesis, Anephopteryx, Anderida, Ancylosoma, Monotonia, Monoptilota, Moerbes, Mimopolyocha, Miliberta, Mildrixia, Ecbatania, Dysphylia, Drescoma, Drescomopsis, Divitiaca, Diviana, Ditrachyptera, Dipsochares, Dipha, Chorrera, Chilocremastis, Cherchera, Chararica, Ceutholopha, Asalebria, Ancylodinia, Ancylodes, Ancova, Anadelosemia, Anabasis, Amyelois, Amphithrix, Amphignostis, Amegarthria, Amechedia, Ambluncus, Ambetilia, Alispoides, Afropsipyla, Africella, Afromyelois, Afromylea, Adelphia, Adelosemia, Adelperga, Addyme, Adanarsa, Actrix, Actinocrates, Acrobasopsis, Acroncosa, Abareia, Acolastodes, Zapalla, Abachausia, Villiersoides, Valdovecaria, Tinerastia, Sudania, Siboga, Shirazia, Rhinaphe, Prophtasia, Praerhinaphe, Praesaluria, Peoria, Patna, Paratascosa, Osakia, Neorastia, Navasota, Monoctenocera, Metacrateria, Mesodiphlebia, Menuthia, Megalophota, Maliarpha, Lioprosopa, Leotropa, Khachia, Laurentia, Jacutscia, Hypsotropa, Genophantis, Gennadius, Gabinius, Fundella, Fulrada, Borosia, Brachiolodes, Boeswarthia, Birinus, Bertelia, Bethulia, Berastagia, Hafisia, Gymnancylodes, Gymnancyla, Gunungia, Gunungodes, Guastica, Comotia, Coleocornutia, Coleothrix, Aspithroides, Asemeia, Arimania, Ardjuna, Archigalleria, Archiephestia, Ceuthelea, Asclerobia, Asarta, Hosidia, Homosassa, Harnochina, Goya, Fossifrontia, Fregenia, Fondoukia, Enosima, Ematheudes, Discofrontia, Dembea, Dalakia, Commotria, Coenotropa, Chortonoeca, Ciliocera, Baptotropa, Atascosa, Asaluria, Arivaca, Ardekanopsis, Ardekania, Anemmalocera, Anchylobela, Anacostia, Acritonia, Thopeutis, Steneromene, Reynosa, Peniculimius, Micronix, Sabormania, Saborma, Rhodochrysa, Dasypyga, Daria, Cyprusia, Cyphita, Cactoblastis, Cacozophera, Cabotella, Cabnia, Alphacrambus, Yxygodes, Thyridopyralis, Prasinoxena, Sphinctocera, Pogrima, Pocopaschia, Picrogama, Perinetoides, Paroxyptera, Parazanclodes, Paraphomia, Paralipsa, Omphalocera, Lamoria, Neophrida, Hypolophota, Heteromicta, Genopaschia, Galleria, Doloessa, Ethopia, Eulophopalpia, Dinopleura, Cristia, Corcyra, Chevalierella, Ceratothalama, Cathayia, Cataprosopus, Catalaodes, Callionyma, Cacotherapia, Antiptilotis, Alpheioides, Alpheias, Acyperas, Acracona, Mecistophylla, Maschalandra, Marisba, Mampava, Thalamorrhyncha, Stenopaschia, Stenachroia, Statia, Bapara, Athaliptis, Arenipses, Xenophasma, Trachylepidia, Neostriglina, Schistotheca, Rhectophlebia, Prosthenia, Pseudarenipses, Proropoca, Microchlora, Meyriccia, Megarthridia, Metaraphia, Ertzica, Epimorius, Eldana