Oecophoridae

Oecophoridae - Species Dictionary - Global : iSpot Nature - Your place to share nature. iSpot is a website aimed at helping anyone identify anything in nature. Once you've registered, you can add an observation to the website and suggest an identification yourself or see if anyone else can identify it for you.

13030567
Catalogue of Life
Invertebrates
Animalia, Arthropoda, Insecta, Lepidoptera, Gelechioidea, Oecophoridae
Tinaegeria, Hypertropha, Timocratica, Stenoma, Lethata, Antaeotricha, Cryptolechia, Xylorycta, Depressaria, Procometis, Odites, Cryptophasa, Oecophora, Agriophara, Macrosaces, Leptocroca, Tortricopsis, Thamnosara, Tanyzancla, Semioscopis, Scorpiopsis, Schiffermuelleria, Borkhausenia, Psilocorsis, Durrantia, Profilinota, Pleurota, Periorycta, Parocystola, Eulechria, Ocystola, Guestia, Leistomorpha, Leistarcha, Izatha, Machimia, Philobota, Hemibela, Sphyrelata, Heliocausta, Diocosma, Coesyra, Coptotelia, Corethropalpa, Chezala, Paratheta, Batia, Barea, Agonopterix, Pachnistis, Encrasima, Paralecta, Taragmarcha, Tinearupa, Martyringa, Exaeretia, Agriocoma, Carcina, Crossotocera, Heloscopa, Petalothyrsa, Idioglossa, Astoxena, Syndroma, Coelopoeta, Symphorostola, Pachyphoenix, Mylocera, Lygronoma, Lamprystica, Homoplastis, Hierodoris, Heliostibes, Epithetica, Coridomorpha, Loxozyga, Vanicela, Ursina, Tortilia, Thylacosceles, Thylacosceloides, Stereosticha, Snellenia, Sipsa, Polygiton, Pseudaegeria, Phytophlops, Pachyrhabda, Oedematopoda, Minomona, Hieromantis, Eudaemoneura, Dolophrosynella, Cyphacma, Cuprina, Calicotis, Aeoloscelis, Peritropha, Oxytropha, Eupselia, Allotropha, Aeolocosma, Zetesima, Setiostoma, Menesta, Loxotoma, Hyalopseustis, Herbulotiana, Gonioterma, Falculina, Eumiturga, Eriogenes, Energia, Diastoma, Dinotropa, Chlamydastis, Cerconota, Zauclophora, Rhodanassa, Psephomeres, Proscedes, Promenesta, Mocquerysiella, Menestomorpha, Xylomimetes, Xylodryadella, Uzucha, Xerocrates, Trypherantis, Thysiarcha, Trichloma, Thyrocopa, Thymiatris, Telecrates, Baeonoma, Aproopta, Thioscelis, Synchalara, Scieropepla, Ptochoryctis, Pseudoprocometis, Psarolitia, Prothamnodes, Protrachyntis, Potniarcha, Plectophila, Phylomictis, Phylacteritis, Phracyps, Philarista, Perixestis, Parascaeas, Paraclada, Pantelamprus, Pansepta, Opisina, Nephantis, Neospastis, Mystacernis, Mnarolitia, Metathrinca, Microphidias, Metantithyra, Malacognostis, Macrozygona, Lophobela, Loboptila, Liparistis, Linoclostis, Lichenaula, Letogenes, Lasiodictis, Leptobelistis, Iulactis, Idiomictis, Hypeuryntis, Hermogenes, Hodegia, Hyperoptica, Gomphoscopa, Ghuryx, Glycynympha, Gemorodes, Exoditis, Exacristis, Eschatura, Eupetochira, Eporycta, Epichostis, Enteremna, Echiomima, Donacostola, Cyphoryctis, Deloryctis, Cyanocrates, Crypsicharis, Copidoris, Cophomantella, Compsotorna, Clepsigenes, Cladophantis, Cilicitis, Chironeura, Chereuta, Catoryctis, Capnolocha, Catanomistis, Caenorycta, Callicopris, Boydia, Brachybelistis, Bassarodes, Athrypsiastis, Arsirrhyncha, Arignota, Araeostoma, Antoloea, Anoecea, Antisclerota, Anoditica, Anachastis, Amorbaea, Acria, Acompsogma, Phelotropa, Pomphocrita, Nothochalara, Petasanthes, Paraspastis, Mothonica, Mysaromima, Ifeda, Xenophanta, Therapnis, Tanychastis, Stereoptila, Semnocosma, Scalideutis, Protochanda, Oxycrates, Chanystis, Cenarchis, Ancylometis, Zymrina, Zygolopha, Zonopetala, Zemiocrita, Zelotechna, Zatrichodes, Zaphanaula, Zacorus, Ymeldia, Xylesthes, Xheroctys, Wullaburra, Xenomicta, Woorda, Tyriomorpha, Tyriograptis, Tubuliferola, Trycherodes, Triptologa, Trigonophylla, Trinaconeura, Trichomoeris, Trachyxysta, Trachyzancla, Trachypepla, Trachyntis, Tonica, Tisobarica, Tinoecophora, Thyromorpha, Thudaca, Thyestarcha, Theatrocopia, Thaumatolita, Thamnocrana, Thalerotricha, Thalamarchella, Tetraconta, Terthrotica, Teresita, Teratopsis, Telanepsia, Teerahna, Taruda, Taoscelis, Tanyarches, Talitha, Tachystola, Syscalma, Struthoscelis, Stasixena, Stereodytis, Sthenozancla, Sphenaspella, Sphaerelictis, Spaniacma, Selidoris, Secitis, Scotodryas, Scoliographa, Satrapia, Saropla, Rhoecoptera, Rhozale, Rhoecoceros, Rhindoma, Retha, Revonda, Pyrophractis, Pyricausta, Pyrgoptila, Pyramidobela, Ptochosaris, Ptyoptila, Pycnotarsa, Psorosticha, Ptilobola, Psittacastis, Pseudotheta, Pseudoprotasis, Pseudoecophora, Pseudodoxia, Pseudocentris, Pseuderotis, Pseudepiphractis, Psaltriodes, Psaltica, Protonostoma, Protomacha, Proteodes, Promalactis, Anadasmus, Anapatris, Amontes, Catarata, Ptychothrix, Niphorycta, Notosara, Progonica, Proceleustis, Porthmologa, Polyeucta, Polix, Pleurotopsis, Wingia, Utilia, Utidana, Tyrolimnas, Tyromantis, Plesiosticha, Platactis, Platyphylla, Plasmatica, Placocosma, Piloprepes, Picrotechna, Picrogenes, Phytomimia, Phyllophanes, Phriconyma, Phryganeutis, Pholeutis, Phratriodes, Pholcobates, Phloeochroa, Philomusaea, Phloeocetis, Philtronoma, Philarga, Philetes, Philametris, Phanerolopha, Phaulolechia, Petalostoma, Petalanthes, Peritornenta, Perzelia, Perilachna, Periallactis, Periacma, Pelocharella, Peltosaris, Peleopoda, Pauronota, Pedioxestis, Parodaea, Pattalodes, Pararsia, Parasophista, Parapleuris, Palinorsa, Pachybela, Palimmeces, Paepia, Oxythecta, Oxyscopa, Osmarina, Oxypages, Oxycharis, Orygocera, Oenochroa, Odonna, Ocyphron, Octasphales, Ochlogenes, Nites, Nymphostola, Neossiosynoeca, Neoborkhausenites, Myrascia, Nedenia, Morphotica, Muna, Minetia, Mimopictes, Mimozela, Mimodoxa, Microlocha, Mesothyrsa, Metaphrastis, Mesolecta, Mermeristis, Meloteles, Mathildana, Melochrysis, Maesara, Macrophara, Macrobela, Ripeacma, Machetis, Machaeritis, Lepidotarsa, Leptocopa, Lepidechidna, Lelita, Latometus, Lathicrossa, Lasiomactra, Lasiochira, Langastis, Lactistica, Joonggoora, Isocrita, Orthiastis, Orophia, Opsitycha, Oresitropha, Olbonoma, Opsigenes, Oenochrodes, Ischnomorpha, Ischnoptera, Irenia, Ioptera, Inga, Idiozancla, Hypersymmoca, Idiocrates, Hyperskeles, Hybocrossa, Horridopalpus, Hoplostega, Hoplomorpha, Hippomacha, Hofmannophila, Himotica, Himmacia, Heterozyga, Heureta, Heterodmeta, Heterolecta, Heteroptolis, Heterochyta, Heterobathra, Heringiana, Hermiona, Heliosteres, Hastamea, Hednophora, Harpella, Haploscopa, Hapaloteucha, Hapalomorpha, Haereta, Halimarmara, Hamadera, Habrophylax, Habroscopa, Gyrophylla, Gymnobathra, Gymnoceros, Goniorrhostis, Gonionota, Goniobela, Gonada, Fabiola, Exosphrantis, Exarsia, Eutorna, Euzelotica, Euthictis, Euprionocera, Eupragia, Euphiltra, Eulachna, Eudrymopsis, Euhylecoetes, Eucryphaea, Eucleodora, Erotis, Erithyma, Eratophyes, Eraina, Epithymema, Epipyrga, Epiphractis, Epimecyntis, Epicurica, Epiborkhausenites, Eonympha, Eomystis, Eomichla, Eochrois, Endrosis, Enchronista, Locheutis, Liocnema, Leurobela, Levipalpus, Limothnes, Goidanichiana, Gnathotona, Lesiandra, Garrha, Formokamaga, Filinota, Enchocrates, Elaphrerga, Elaphromorpha, Eido, Ectaga, Eclecta, Ecnomolophos, Eclactistis, Eccoena, Ecdrepta, Dysthreneta, Dysgnorima, Doxomeres, Doxa, Doshia, Doliotechna, Doina, Diurnea, Dita, Disselia, Diploclasis, Diaphorodes, Deuterogonia, Despina, Delophanes, Delosaphes, Delonoma, Decantha, Deia, Dasycerca, Cryptopeges, Crepidosceles, Crossophora, Costoma, Corocosma, Cormotypa, Corita, Copriodes, Stachyneura, Sphalerostola, Semnolocha, Luquetia, Lucyna, Lophopepla, Compsotropha, Compsistis, Macarocosma, Coeranica, Clymene, Clonitica, Citharodica, Chrysonoma, Choronoma, Chersadaula, Cheimophila, Chambersia, Chariphylla, Chalcorectis, Ceranthes, Chalcocolona, Cecidolechia, Celeophracta, Casmara, Carolana, Callizyga, Calypta, Callithauma, Calliphractis, Callimima, Callima, Brachyzancla, Brymblia, Briarostoma, Blacophanes, Bleptochiton, Bigotianella, Bibarrambla, Beforona, Bathydoxa, Barantola, Auxotricha, Aulotropha, Atopotorna, Atribasta, Atomotricha, Atopophrictis, Atheropla, Atha, Atelosticha, Astiarcha, Asthenica, Aspasiodes, Artiastis, Ashinaga, Aristeis, Arctoscelis, Areocosma, Arctopoda, Aplota, Archaereta, Arachnographa, Apachea, Antipterna, Aochleta, Antiopala, Anomozancla, Anthocoma, Anomobela, Aniuta, Ancistroneura, Ancipita, Ancistrodes, Anchinia, Anacoemastis, Analcodes, Ancharcha, Anacathartis, Agroecodes, Aliciana, Amphipseustis, Agrioplecta, Aglaodes, Afdera, Aeolernis, Aeolarcha, Aechmioides, Actenotis, Acriotes, Acraephnes, Acorotricha, Achyrostola, Acedesta, Acartophila, Abychodes, Stoeberhinus, Stochastica, Dafa, Crystallogenes, Alynda, Amphisbatis, Altiura, Allodapica, Alomenarcha, Irepacma, Euchersadaula, Protobathra, Nematochares, Ischnodoris, Comotechna, Colpomorpha, Colpoloma, Iphimachaera, Demiophila, Autosticha, Athrinacia, Epicoenia, Epidiopteryx