Nymphalidae

Nymphalidae - Species Dictionary - Global : iSpot Nature - Your place to share nature. iSpot is a website aimed at helping anyone identify anything in nature. Once you've registered, you can add an observation to the website and suggest an identification yourself or see if anyone else can identify it for you.

13030513
Catalogue of Life
Invertebrates
Animalia, Arthropoda, Insecta, Lepidoptera, Papilionoidea, Nymphalidae
Siderone, Prepona, Nymphalis, Morpho, Charaxes, Palla, Anaea, Coea, Euxanthe, Coenophlebia, Doxocopa, Agrias, Tanaecia, Euthalia, Symphaedra, Catuna, Pseudacraea, Herona, Hestina, Euripus, Hamanumida, Aterica, Euphaedra, Euriphene, Apatura, Protapatura, Argynnis, Cymothoe, Bebearia, Maniola, Neptis, Phaedyma, Pantoporia, Limenitis, Eresia, Smyrna, Mynes, Pyrrhogyra, Perisama, Penthema, Peria, Nessaea, Epiphile, Cyrestis, Libythina, Eunica, Dynamine, Diaethria, Cyclogramma, Catonephele, Callithea, Catagramma, Asterope, Rhinopalpa, Stibochiona, Salamis, Eurytela, Parthenos, Kallima, Hypolimnas, Doleschallia, Hypanis, Ariadne, Anartia, Vanessula, Vanessa, Pyrameis, Cynthia, Symbrenthia, Precis, Junonia, Polygonia, Aglais, Hypanartia, Antanartia, Phyciodes, Melitaea, Euphydryas, Mellicta, Microtia, Fabriciana, Brenthis, Chlosyne, Boloria, Araschnia, Smerina, Terinos, Atella, Lachnoptera, Euptoieta, Dione, Cirrochroa, Cethosia, Heliconius, Eueides, Acraea, Actinote, Ithomia, Tithorea, Thyridia, Aeria, Napeogenes, Mechanitis, Sais, Pteronymia, Episcada, Placidula, Hypoleria, Melinaea, Dircenna, Hypothyris, Ceratinia, Hyposcada, Miraleria, Heterosais, Heteroscada, Hyalyris, Garsauritis, Elzunia, Athyrtis, Euploea, Danaus, Hamadryas, Parantica, Ituna, Ideopsis, Idea, Amauris, Opsiphanes, Narope, Caligo, Eryphanis, Brassolis, Ypthima, Euptychia, Taygetis, Triphysa, Tatinga, Satyrus, Oeneis, Hipparchia, Pedaliodes, Pyronia, Pseudonympha, Erebia, Oxeoschistus, Pronophila, Daedalma, Pierella, Pindis, Haetera, Penrosada, Paratisiphone, Pararge, Neope, Lethe, Paralethe, Neorina, Mycalesis, Bicyclus, Melanitis, Melanargia, Lymanopoda, Lamprolenis, Hyponephele, Coenonympha, Mandarinia, Henotesia, Oreixenica, Elymnias, Tetraphlebia, Cithaerias, Cercyonis, Bletogona, Calisto, Callarge, Bia, Argyronympha, Aphantopus, Amphidecta, Acrophtalmia, Paramecera, Metamorpha, Arethusana, Eurodryas, Occidryas, Zaretis, Polyura, Noreppa, Memphis, Hypna, Hadrodontes, Godardia, Cymatogramma, Consul, Anaeomorpha, Sephisa, Sasakia, Pseudathyma, Pseudoneptis, Chloropoea, Hestinalis, Neurosigma, Helcyra, Euryphura, Eulaceura, Dilipa, Dichorragia, Cynandra, Asterocampa, Apaturina, Parathyma, Pandita, Apaturopsis, Abrota, Vila, Temenis, Prothoe, Panacea, Nica, Myscelia, Marpesia, Lucinia, Historis, Ectima, Cybdelis, Colobura, Chersonesia, Catacore, Callizona, Haematera, Bolboneura, Batesia, Biblis, Amnosia, Yoma, Neptidopsis, Napeocles, Mestra, Mesoxantha, Laringa, Lebadea, Lasippa, Ladoga, Paulogramma, Lelecella, Catacroptera, Bassaris, Timelaea, Tisona, Texola, Telenassa, Tegosa, Speyeria, Byblia, Proclossiana, Phystis, Ortilia, Mesoacidalia, Issoria, Hypodryas, Gnathotriche, Damora, Clossiana, Argyronome, Argyreus, Anthanassa, Vindula, Vagrans, Podotricha, Philaethria, Phalanta, Dryas, Dryadula, Cupha, Dymasia, Anetia, Agraulis, Childrena, Castilia, Libytheana, Libythea, Veladyris, Rhodussa, Hyalenna, Pseudoscada, Prittwitzia, Patricia, Olyras, Pagyris, Oleria, Methona, Pseudergolis, Calinaga, Bematistes, Altinote, Miyana, Greta, Forbestra, Eutresis, Dygoris, Godyris, Callithomia, Aremfoxia, Athesis, Mcclungia, Tellervo, Lycorea, Roswellia, Hypomenitis, Zeuxidia, Xanthotaenia, Thauria, Thaumantis, Taenaris, Opoptera, Morphopsis, Stichophthalma, Selenophanes, Hyantis, Faunis, Enispe, Discophora, Dynastor, Dasyophthalma, Catoblepia, Amathuxidia, Amathusia, Aemona, Torynesis, Tisiphone, Tarsocera, Stygionympha, Rhaphicera, Quilaphoestosus, Ragadia, Ptychandra, Pseudochazara, Pseudodebis, Platypthima, Physcopedaliodes, Pharneuptychia, Pareuptychia, Paryphthimoides, Palaeonympha, Palmaris, Oressinoma, Orsotriaena, Neomaenas, Loxerebia, Lasiophila, Manerebia, Heteronympha, Geitoneura, Faunula, Ethope, Eteona, Erites, Etcheverrius, Eretris, Enodia, Dira, Dingana, Cosmosatyrus, Coenyropsis, Coelites, Chloreuptychia, Callerebia, Caerois, Berberia, Argyrophorus, Antirrhea, Elina, Polygrapha, Fountainea, Thaleropis, Kumothales, Harmilla, Euryphaedra, Crenidomimas, Sinimia, Euapatura, Apsithra, Eolimenitis, Aldania, Sea, Sallya, Pycina, Baeotus, Antigonis, Siproeta, Archimestra, Coryphaeola, Thessalia, Poladryas, Mazia, Janatella, Nymphalites, Gnathotrusia, Dagon, Atlantea, Antillea, Anemeca, Higginsius, Pardopsis, Velamysta, Paititia, Ceratiscada, Penetes, Zischkaia, Zipaetis, Zethera, Zabirnia, Ypthimomorpha, Ypthimorpha, Yphthimoides, Weymerana, Vareuptychia, Thiemeia, Taygetina, Stuardosatyrus, Steroma, Steremnia, Splendeuptychia, Spinantenna, Sierrasteroma, Satyrotaygetis, Sabatoga, Ristia, Rareuptychia, Punargentus, Punapedaliodes, Catargynnis, Pseudohaetera, Pseudocercyonis, Pseudeuptychia, Proterebia, Proboscis, Praepedaliodes, Praepronophila, Posttaygetis, Praefaunala, Posteuptychia, Pieridopsis, Physcaeneura, Pherepedaliodes, Epityches, Parataygetis, Parapedaliodes, Parantirrhoea, Paramo, Panyapedaliodes, Panarche, Pamperis, Pampasatyrus, Orinoma, Neosatyrus, Neominois, Neomaniola, Neocoenyra, Nelia, Neita, Mygona, Muscopedaliodes, Moneuptychia, Meneris, Mashuna, Megeuptychia, Manataria, Magneuptychia, Junea, Idioneurula, Hypocysta, Homoeonympha, Heteropsis, Hermeuptychia, Caligopsis, Haywardina, Haywardella, Harsiesis, Harjesia, Hallelesis, Gyrocheilus, Godartiana, Gnophodes, Euptychoides, Erichthodes, Erebina, Erycinidia, Dulcedo, Drucina, Dodonidia, Dioriste, Davidina, Dangond, Cyllogenes, Corades, Corderopedaliodes, Coeruleotaygetis, Coenyra, Chillanella, Cheimas, Cercyeuptychia, Elymniopsis, Cepheuptychia, Capronnieria, Cassionympha, Caeruleuptychia, Auca, Atercoloratus, Arhuaco, Argyrophenga, Argyreuptychia, Aphysoneura, Antopedaliodes, Altopedaliodes, Acropolis, Argestina, Archeuptychia