Asilidae

Asilidae - Species Dictionary - Global : iSpot Nature - Your place to share nature. iSpot is a website aimed at helping anyone identify anything in nature. Once you've registered, you can add an observation to the website and suggest an identification yourself or see if anyone else can identify it for you.

13027422
Catalogue of Life
Invertebrates
Animalia, Arthropoda, Insecta, Diptera, Asilidae
Ceraturgus, Ommatius, Laphria, Asilus, Erax, Orophotus, Laxenecera, Michotamia, Lapystia, Heligmonevra, Damalina, Dichaetothyrea, Choerades, Amphisbetetus, Echthodopa, Efferia, Hoplistomerus, Tanatchivia, Psilonyx, Rhabdogaster, Orthogonis, Hoplopheromerus, Ancylorhynchus, Diogmites, Philonicus, Cnodalomyia, Tolmerus, Dasypogon, Pygommatius, Pamponerus, Mesoleptogaster, Atomosia, Lamyra, Glaphyropyga, Damalis, Leptogaster, Neosaropogon, Brachyrhopala, Promachus, Trigonomima, Tsacasiella, Machimus, Hypenetes, Stenopogon, Saropogon, Pegesimallus, Nusa, Paramochtherus, Ischiolobos, Chrysopogon, Holopogon, Lasiocnemus, Oidardis, Eumecosoma, Aymarasilus, Aristofolia, Lestophonax, Cerdistus, Alyssomyia, Afroholopogon, Holcocephala, Plesiomma, Rhopalogaster, Cerotainia, Proctacanthella, Leptopteromyia, Microstylum, Lochmorhynchus, Alvarenga, Aphamartania, Aczelia, Prolepsis, Cylicomera, Ctenodontina, Blepharepium, Bathypogon, Ammophilomima, Archilestris, Systologaster, Townsendia, Senobasis, Pseudorus, Pseudomerodontina, Stichopogon, Lissoteles, Apoclea, Dioctria, Bohartia, Laloides, Astochia, Philonerax, Clephydroneura, Anacinaces, Triorla, Euscelidia, Acronyches, Sintoria, Pronomopsis, Eurhabdus, Schildia, Cratopoda, Eretomyia, Cratolestes, Aneomochtherus, Afroestricus, Rhadinosoma, Stizolestes, Nomomyia, Nesotes, Myaptex, Menexenus, Megalometopon, Lochyrus, Clinopogon, Lithoecisus, Merodontina, Molobratia, Millenarius, Acasilus, Labarus, Habropogon, Pachychoeta, Dicropaltum, Scarbroughia, Wilcoxius, Prolatiforceps, Theromyia, Atractocoma, Scylaticus, Polacantha, Dasycyrton, Araiopogon, Zoticus, Gonioscelis, Laphystotes, Beameromyia, Apachekolos, Zelamyia, Torasilus, Lobus, Afromelittodes, Oligopogon, Aphistina, Smeryngolaphria, Pritchardia, Leptochelina, Myelaphus, Rhadinus, Trichardis, Tipulogaster, Anypodetus, Oratostylum, Neoitamus, Katharma, Rhacholaemus, Haroldia, Afroscleropogon, Iranopogon, Crobilocerus, Psilocurus, Eutolmus, Dysmachus, Trichomachimus, Neomochtherus, Toremyia, Antiphrisson, Philodicus, Scleropogon, Heteropogon, Grypoctonus, Cyrtopogon, Lasiopogon, Amathomyia, Maira, Andrenosoma, Clariola, Metalaphria, Thereutria, Proctacanthus, Cabasa, Blepharotes, Acrochordomerus, Scytomedes, Laphystia, Hoplotriclis, Cophinopoda, Pogonosoma, Neolophonotus, Neolaparus, Perasis, Proagonistes, Hyperechia, Dasyllis, Synolcus, Bactria, Rhadiurgus, Alcimus, Dysclytus, Dasophrys, Sisyrnodytes, Pycnomerinx, Mallophora, Cerotainiops, Nicocles, Lestomyia, Ablautus, Dicolonus, Cophura, Eccritosia, Megapoda, Aphestia, Atractia, Cormansis, Hexameritia, Mirolestes, Deromyia, Lastauroides, Lastaurus, Dicranus, Archilestroides, Araujoa, Argyropogon, Cyphomyiactia, Pseudonusa, Dissmeryngodes, Satanas, Taperigna, Orrhodops, Laphygmolestes, Helolaphyctis, Macahyba, Lecania, Hodophylax, Aspidopyga, Annamyia, Pseudoryclus, Eichoichemus, Ichneumolaphria, Cryptomerinx, Lampria, Taracticus, Parataracticus, Tocantinia, Neoderomyia, Austenmyia, Phellopteron, Martinomyia, Triclioscelis, Apoxyria, Obelophorus, Tolmerolestes, Dasypecus, Creolestes, Zabrotica, Hadrokolos, Itolia, Graptostylus, Metapogon, Megonyx, Amorimius, Caenarolia, Phonicocleptes, Neodiogmites, Lastaurax, Lastaurina, Lastauropsis, Cyrtophrys, Cleptomyia, Eicherax, Neophoneus, Lycosimyia, Strombocodia, Hodites, Paratractia, Hybozelodes, Lophoceraea, Othoniomyia, Protichisma, Cyphotomyia, Rhatimomyia, Lamprozona, Bathropsis, Atonia, Stenasilus, Carreraomyia, Promachella, Megaphorus, Apotinocerus, Regasilus, Lonchodogonus, Chilesus, Leinendera, Leptoharpacticus, Nyssoprosopa, Labromyia, Anarmostus, Lycomya, Epipamponeurus, Centrolaphria, Enigmomorphus, Threnia, Martintella, Cerozodus, Eraxasilus, Joartigasia, Backomyia, Eudioctria, Haplopogon, Eucyrtopogon, Omninablautus, Wilcoxia, Zabrops, Negasilus, Bromleyus, Callinicus, Coleomyia, Comantella, Metadioctria, Pritchardomyia, Dasylechia, Nannocyrtopogon, Willistonina, Amblyonychus, Protometer, Gymnotriclis, Cochleariocera, Chrysotriclis, Meliponomima, Apolastauroides, Lagodias, Lycostommyia, Congomochtherus, Lycoprosopa, Megadrillus, Antilophonotus, Dinozabrus, Senoprosopis, Thallosia, Goneccalypsis, Loewinella, Ctenota, Gerrolasius, Dasyllina, Acnephalum, Spanurus, Teratopomyia, Psilinus, Sporadothrix, Prytanomyia, Stiphrolamyra, Storthyngomerus, Systropalpus, Dolichoscius, Daspletis, Dioctobroma, Dogonia, Eclipsis, Empodiodes, Epiblepharis, Hermannomyia, Hynirhynchus, Neodysmachus, Icariomima, Oxynoton, Rhipidocephala, Juxtasilus, Dakinomyia, Anarolius, Engelepogon, Eremonotus, Leptarthrus, Anasillomos, Remotomyia, Yksdarhus, Bamwardaria, Theodoria, Codula, Chryseutria, Odus, Esatanas, Albicoma, Gibbasilus, Eremisca, Ktyr, Mauropteron, Reburrus, Zosteria, Anoplothyrea, Neoholopogon, Mercuriana, Colepia, Dolopus, Robertomyia, Austrosaropogon, Ammodaimon, Afroepitriptus, Minicatus, Archilaphria, Bana, Nothopogon, Lagynogaster, Grajahua, Scylaticina, Polyphonius, Agrostomyia, Corymyia, Irwinomyia, Macroetra, Microphontes, Pedomyia, Trichoura, Connomyia, Danomyia, Eriopogon, Filiolus, Pashtshenkoa, Premochtherus, Turka, Tsacasia, Paraphamartania, Notiolaphria, Nannolaphria, Stenommatius, Antipalpus, Ophionomima, Borapisma, Epiklisis, Nyssomyia, Oligoschema, Strophipogon, Epaphroditus, Opeatocerus, Opocapsis, Harpagobroma, Neodioctria, Neoscleropogon, Nyximyia, Abrophila, Asiola, Neocerdistus, Neoaratus, Chylophaga, Daptolestes, Neocyrtopogon, Erythropogon, Paraterpogon, Questopogon, Rachiopogon, Stizochymus, Broticosia, Aplestobroma, Hullia, Parastenopogon, Phellus, Psilozona, Astylopogon, Nerterhaptomenus, Adelodus, Bromotheres, Chymedax, Cyanonedys, Despotiscus, Tricella, Cenochromyia, Pycnopogon, Glyphotriclis, Hystrichopogon, Jothopogon, Illudium, Rhayatus, Torebroma, Trichardopsis, Triclis, Udenopogon, Theurgus, Brevirostrum, Afganopogon, Eremodromus, Stackelberginia, Anisopogon, Argyrochira, Cyclosocerus, Galactopogon, Opseostlengis, Apothechyla, Aterpogon, Ktyrimisca, Mactea, Sinopsilonyx, Argillemisca, Asilella, Phileris, Polysarca, Polysarcodes, Stilpnogaster, Templasilus, Conosiphon, Echthistus, Eccoptopus, Epitriptus, Erebunus, Paritamus, Ujguricola, Afromochtherus, Dikowmyia, Gongromyia, Melouromyia, Sphagomyia, Notomochtherus, Valiraptor