Tettigoniidae

Tettigoniidae - Species Dictionary - Global : iSpot Nature - Your place to share nature. iSpot is a website aimed at helping anyone identify anything in nature. Once you've registered, you can add an observation to the website and suggest an identification yourself or see if anyone else can identify it for you.

13024730
Catalogue of Life
Invertebrates
Animalia, Arthropoda, Insecta, Orthoptera, Tettigonioidea, Tettigoniidae
Psacadonotus, Saga, Clonia, Hemisaga, Ephippiger, Chlorobalius, Pachysaga, Bradyporus, Pycnogaster, Barbitistes, Platystolus, Baetica, Callicrania, Steropleurus, Ephippigerida, Uromenus, Damalacantha, Zichya, Deracantha, Deracanthella, Deracanthina, Metholce, Veria, Scytocera, Macroxiphus, Sacculiphallus, Anelytra, Eppioides, Liara, Peracca, Agraecia, Conocephalus, Anthracopsis, Nicsara, Subria, Pseudonicsara, Pseudomacroxiphus, Sphyrometopa, Dectinomima, Kirkaldyus, Oxylakis, Paragraecia, Salomona, Acanthodis, Lesina, Orchelimum, Acrodonta, Conanalus, Conocephaloides, Phlesirtes, Eriolus, Copiphora, Banza, Belocephalus, Neoconocephalus, Caulopsis, Lirometopum, Lamniceps, Pseudorhynchus, Xestophrys, Vestria, Ruspolia, Tettigonia, Panacanthus, Pyrgocorypha, Euconocephalus, Acanthoplus, Acantheremus, Amblylakis, Oncodopus, Hetrodes, Cosmoderus, Eugaster, Enyaliopsis, Hemihetrodes, Gymnoproctus, Acanthoproctus, Spalacomimus, Eugasteroides, Anepisceptus, Mortoniellus, Lipotactes, Proamytta, Cononicephora, Amytta, Xiphidiopsis, Tettigoniopsis, Nicephora, Teratura, Euanisous, Meconema, Kuzicus, Leptoteratura, Alloteratura, Phlugiolopsis, Xiphidiola, Anepitacta, Xizicus, Pseudoteratura, Acosmetura, Phisis, Neophisis, Decolya, Listroscelis, Thaumaspis, Cyrtaspis, Phlugis, Phlugiola, Lucienola, Mecopoda, Euthypoda, Pseudophyllus, Ityocephala, Biroa, Diaphlebus, Paradiaphlebus, Platyphyllum, Pseudophyllanax, Leproscirtus, Decticus, Ocica, Mirollia, Hueikaeana, Phaneroptera, Deflorita, Vossia, Hemielimaea, Poreuomena, Microcentrum, Orophus, Amblycorypha, Plangia, Odontura, Austrodontura, Letana, Turpilia, Go√ętia, Scudderia, Catoptropteryx, Ducetia, Phylloptera, Eurycorypha, Corycomima, Parableta, Syntechna, Itarissa, Isopsera, Caedicia, Ephippitytha, Paracosmophyllum, Diastella, Ceraia, Parascudderia, Ligocatinus, Euceraia, Plagiopleura, Aganacris, Scaphura, Paraphisis, Mossula, Phrictidea, Phrictaetypus, Segestes, Habetia, Segestidea, Sexava, Tylopsis, Hyperphrona, Viadana, Phyllophora, Topana, Pycnopalpa, Aegimia, Xantia, Phlaurocentrum, Elephantodeta, Tinzeda, Paracaedicia, Peronura, Horatosphaga, Acrometopa, Cosmozoma, Conchotopoda, Anaulacomera, Euxiphidiopsis, Paraxizicus, Pseudokuzicus, Cyrtopsis, Symmetropleura, Paradecolya, Brachyphisis, Phoebolampta, Sympaestria, Elimaea, Arantia, Pardalota, Holochlora, Leptoderes, Tetraconcha, Leptophyes, Andreiniimon, Ancistrura, Poecilimon, Isophya, Metaplastes, Kurdia, Polysarcus, Prohimerta, Shirakisotima, Abaxisotima, Noia, Steirodon, Kuwayamaea, Machima, Dysonia, Markia, Oxyprora, Paraphidnia, Hammatofera, Homotoicha, Theudoria, Ectadia, Ancylecha, Casigneta, Elbenia, Pseudopsyra, Sinochlora, Phaulula, Liotrachela, Terpnistria, Arethaea, Dichopetala, Insara, Tropidonotacris, Vellea, Peropyrrhicia, Anisophya, Angara, Montezumina, Dioncomena, Arnobia, Cnemidophyllum, Stilpnochlora, Trigonocorypha, Phasmodes, Sasimella, Hyperhomala, Bliastes, Cocconotus, Acanthodiphrus, Gnathoclita, Leptotettix, Pantecphylus, Morsimus, Acauloplax, Tympanoptera, Acauloplacella, Brochopeplus, Zumala, Gonyatopus, Mustius, Chondroderella, Chondrodera, Despoina, Phyllomimus, Heteraprium, Mioacris, Promeca, Timanthes, Zabalius, Paraphyllomimus, Phyllozelus, Tomias, Hemigyrus, Tympanophyllum, Lichenochrus, Leurophyllum, Adapantus, Meroncidius, Pleminia, Ancistrocercus, Gongrocnemis, Idiarthron, Anonistus, Mormotus, Diacanthodis, Polyglochin, Championica, Adeclus, Dasyscelus, Jamaicana, Drepanoxiphus, Parapleminia, Pseudopleminia, Xerophyllopteryx, Tetragonomera, Tympanocompus, Climacoptera, Brunneana, Chloracris, Cratioma, Onomarchus, Micta, Opisthodicrus, Pomatonota, Tanusia, Pterochroza, Anommatoptera, Rhodopteryx, Cycloptera, Mimetica, Ommatoptera, Porphyromma, Roxelana, Typophyllum, Diophanes, Lea, Lophaspis, Mastophyllum, Pterophylla, Thliboscelus, Parascopioricus, Phyrama, Nannotettix, Semileptotettix, Chibchella, Calamoptera, Brachyauchenus, Choeroparnops, Panoploscelis, Diyllus, Callimenellus, Liparoscelis, Schedocentrus, Teleutias, Stenotettix, Thamnobates, Nesoecia, Cymatomera, Olcinia, Typhoptera, Sathrophyllia, Tegra, Thyreonotus, Arytropteris, Thoracistus, Neduba, Platycleis, Onconotus, Paradrymadusa, Bergiola, Atlanticus, Pediodectes, Eulithoxenus, Drymadusa, Anadrymadusa, Gampsocleis, Phytodrymadusa, Pholidoptera, Scotodrymadusa, Plagiostira, Calliphona, Glyphonotus, Anabrus, Pterolepis, Anonconotus, Antaxius, Rhacocleis, Anterastes, Psorodonotus, Bucephaloptera, Steiroxys, Metrioptera, Eremopedes, Eobiana, Idiostatus, Ateloplus, Idionotus, Ctenodecticus, Petropedes, Bicolorana, Uvarovina, Schizonotinus, Decorana, Parnassiana, Roeseliana, Sphagniana, Montana, Tessellana, Drymadusella, Capnobotes, Hubbellia, Medecticus, Eupholidoptera, Uvarovistia, Parapholidoptera, Paralistroscelis, Hexacentrus, Monocerophora, Neobarrettia, Acridoxena, Alison, Cosmetura, Sinocyrtaspis, Aphractus, Nastonotus, Aglaothorax, Ischyra, Lamprophyllum, Squamiana, Platydecticus, Austrosaga, Sciarasaga, Synephippius, Neocallicrania, Coracinotus, Corsteropleurus, Lluciapomaresius, Parasteropleurus, Sabaterpia, Sorapagus, Lucasinova, Coniungoptera, Ebneria, Nemoricultrix, Xiphelimum, Elasmometopus, Paulianacris, Lubuksia, Jambiliara, Amacroxiphus, Lichnofugia, Bispinolakis, Eumacroxiphus, Sialaiana, Pseudacrodonta, Viriacca, Liaromorpha, Gonatacanthus, Labugama, Pseudosubria, Rhytidogyne, Scytoceroides, Rhynchocerus, Goodangarkia, Unalianus, Mesagraecia, Palaeoagraecia, Aethiomerus, Hyperomerus, Liosternus, Loja, Microsalomona, Nannagroecia, Subrioides, Odontocoryphus, Oxycalypta, Paralobaspis, Paramacroxiphus, Paranelytra, Parasubria, Philmontis, Pseudoliara, Rhacoptera, Rhytidaspis, Secsiva, Spinisternum, Tamolana, Uchuca, Acanthacara, Paroxylakis, Depressacca, Nahlaksia, Ischnophyllus, Tabangacris, Paranicsara, Trichophallus, Anthracites, Allomenus, Austrosalomona, Axylus, Bertoniella, Centrocephalus, Cestrophorus, Coptaspis, Coryphodonta, Dicranacrus, Episattus, Eppia, Erechthis, Eschatoceras, Eucoptaspis, Gallienia, Heminicsara, Ingrischia, Ellatodon, Cesacomora, Pandanagraecia, Ingrischagraecia, Emeraldagraecia, Miniagraecia, Tympanotriba, Paraxiphidium, Thyridorhoptrum, Enoplocephalacris, Euxiphidion, Fatuhivella, Luzoniella, Nukuhivella, Odontoxiphidium, Karniella, Naskreckiella, Chortoscirtes, Melanoscirtes, Fulvoscirtes, Acanthoscirtes, Lipotactomimus, Montesa, Dorycoryphus, Erioloides, Eucaulopsis, Apoecides, Borinquenula, Bucrates, Clasma, Coryphodes, Daedalellus, Eurymetopa, Gryporhynchium, Lanista, Liostethus, Loboscelis, Melanophoxus, Moncheca, Mygalopsis, Parabucrates, Paroxyprora, Pedinostethus, Phaneracra, Phoxacris, Plastocorypha, Poascirtus, Sphodrophoxus, Santandera, Toledopizia, Artiotonus, Pluviasilva, Podacanthophorus, Metacaputus, Colossopus, Odontolakis, Euconchophora, Graminofolium, Armadillagraecia, Kapalgagraecia, Lichenagraecia, Cloanthella, Bradyopisthius, Weidnerius, Neocononicephora, Afromeconema, Acilacris, Africariola, Taiyalia, Amyttacta, Amyttella, Amyttopsis, Amyttosa, Aroegas, Canariola, Dasylistroscelis, Grigoriora, Meconemopsis, Nipponomeconema, Orophilopsis, Paracilacris, Tamdaora, Indokuzicus, Neoxizicus, Dinoteratura, Paranicephora, Indoteratura, Nefateratura, Cecidophagula, Afroconema, Chandozhinskia, Decma, Gonamytta, Afrosteropleurus, Albarracinia, Afrophisis, Asymmetricercus, Gibbomeconema, Kinkiconocephalopsis, Microconocephalopsis, Xiphidonema, Exoteratura, Paracosmetura, Abaxinicephora, Sinoxizicus, Alloxiphidiopsis, Neocyrtopsis, Breviratura, Odonturisca, Borneratura, Sinodecma, Shoveliteratura, Sumatropsis, Allocyrtopsis, Pseudocosmetura, Sinocyrtaspiodea, Omkoiana, Beiericolya, Meiophisis, Oceaniphisis, Biproctis, Carliphisis, Kevanophisis, Oediphisis, Rodriguesiophisis, Seselphisis, Comorocolya, Comorophisis, Malagasyphisis, Asiophlugis, Cephalophlugis, Odontophlugis, Phlugidia, Austrophlugis, Indiamba, Stenophlugis, Papuaphlugis, Neophlugis, Brachyamytta, Gressittiella, Gymnoscirtus, Kheilia, Leptophyoides, Afromecopoda, Apteroscirtus, Aulocrania, Charisoma, Corycoides, Diaphlebopsis, Elumiana, Neodiaphlebus, Pachysmopoda, Paradiaphlebopsis, Philoscirtus, Vetralla, Zacatula, Aprosphylus, Cedarbergeniana, Griffiniana, Pseudosaga, Zitsikama, Eumecopoda, Austromecopoda, Paramossula, Albertisiella, Paraphrictidea, Phrictaeformia, Pseudophrictaetypus, Dasyphleps, Huona, Mossuloides, Encentra, Rhammatopoda, Tabaria, Microtettigonia, Hemimirollia, Amirollia, Indogneta, Mendesius, Anisotochra, Aphroptera, Alloducetia, Ceraiaella, Astathomima, Azamia, Balneum, Baryprostha, Bertius, Bongeia, Brinckiella, Brycoptera, Bueacola, Cestromoecha, Choirorhynchus, Anapolisia, Meneghelia, Phanerocercus, Phaneropterella, Ctenophorema, Enochletica, Enthephippion, Ephippitythoidea, Diastellidea, Dicranopsyra, Dithela, Ectomoptera, Eulioptera, Eulophophyllum, Euryastes, Euxenica, Execholyrus, Gabonella, Gatunella, Gelatopoiidion, Gravenreuthia, Gregoryella, Harposcepa, Harroweria, Himertula, Tamdaopteron, Itokiia, Ivensia, Japygophana, Kevaniella, Khaoyaiana, Ladnea, Subibulbistridulous, Leiodontocercus, Platylyra, Anchispora, Agaurella, Monteiroa, Acropsis, Apoballa, Lobophyllus, Philophyllia, Petaloptera, Stibaroptera, Matacus, Macedna, Mangomaloba, Semicarinata, Qinlingea, Meruterrana, Metaprosagoga, Parapelerinus, Conversifastigia, Milititsa, Alectoria, Torbia, Currimundria, Kurandoptera, Dicorypha, Scambophyllum, Cosmophyllum, Engonia, Marenestha, Ozphyllum, Stenophyllia, Ectemna, Godmanella, Pseudophaneroptera, Puerula, Arota, Phrixa, Miltinobates, Apocerycta, Atopana, Hetaira, Theia, Dysmorpha, Buettneria, Morgenia, Zeuneria, Diogena, Gelotopoia, Mimoscudderia, Paraxantia, Monticolaria, Chinensis, Myllocentrum, Phaneroptila, Lunidia, Natricia, Nesoscirtella, Hebardius, Niphella, Pterodichopetala, Odonturoides, Anormalous, Oxyecous, Elbeniopsis, Oxygonatium, Altihoratosphaga, Lamecosoma, Prosphaga, Abrodiaeta, Agennis, Bolivariola, Grammadera, Montealegrezia, Tenellulus, Parapyrrhicia, Aniarella, Burgilis, Corymeta, Coryphoda, Hyperophora, Pseudoburgilis, Tetana, Poecilogramma, Centrofera, Pseudopyrrhizia, Pelerinus, Debrona, Drepanophyllum, Acripeza, Ceratopompa, Zulpha, Preussia, Paraphylloptera, Parapolichne, Pelecynotum, Percyna, Dasycercodes, Euconocercus, Isoimon, Orthocercodes, Parapoecilimon, Phonochorion, Phaneropteroides, Physocorypha, Bulbistridulous, Paraducetia, Agnapha, Neacrodonta, Shikokuconocephalopsis, Paragnapha, Plangiodes, Plangiola, Platycaedicia, Polichnodes, Apolinaria, Lichenodraculus, Lichenomorphus, Lichenodentix, Machimoides, Oxyprorella, Quiva, Yungasacris, Polygamus, Polyurena, Procaedicia, Pronomapyga, Raggophyllum, Orthelimaea, Sanabria, Scolocerca, Sictuna, Sikoriella, Stylomolpa, Leucopodoptera, Calopsyra, Dapanera, Furnia, Gonatoxia, Molpa, Rectimarginalis, Cesasundana, Parapsyra, Phygela, Plangiopsis, Poecilopsyra, Stictophaula, Weissenbornia, Psyrana, Ruidocollaris, Tapiena, Sympaestroides, Terpnistrioides, Psilinsara, Brachyinsara, Callinsara, Dolichocercus, Trachyzulpha, Tropidophrys, Turpiliodes, Uberaba, Paraperopyrrhicia, Cohnia, Nanoleptopoda, Parangara, Xenicola, Arachnitus, Atlasacris, Xenodoxus, Chloroscirtus, Inscudderia, Nephoptera, Eucatopta, Melidia, Stenamblyphyllum, Megotoessa, Microsasima, Parasasima, Phyllophorella, Phyllophorina, Sasima, Sasimoides, Siliquofera, Siliquoferella, Strongyloderus, Onychopygia, Dicranostomus, Eucocconotideus, Eucocconotus, Myopophyllum, Praephippigera, Ottotettix, Arrhenotettix, Disceratus, Homalaspidia, Jimenezia, Sterphoter, Neochiton, Chondrosternum, Macrochiton, Pezochiton, Platychiton, Acanthoprion, Brunneriana, Stenampyx, Stizoscepa, Temnophylloides, Hapalophyllum, Diplodontopus, Lacipoda, Lagarodes, Margarodera, Orophyllus, Paramorsimus, Pirmeda, Pseudacanthoprion, Pseudophyllomimus, Rhinodera, Temnophyllus, Estrinia, Anoedopoda, Arachnacris, Characta, Polichne, Protina, Symmachis, Acanthorhinischia, Apereisis, Aspidopygia, Adenes, Nesophyllidium, Orpacanthophora, Balboana, Enthacanthodes, Batodromeus, Bufotettix, Clepsydronotus, Pleothrix, Proviadana, Tomeophera, Habrocomes, Haemodiasma, Hoplidostylus, Labidocercus, Leurophyllidium, Condylocnemis, Corynecercus, Dasyscelidius, Pristonotus, Rhinischia, Schochia, Sphyrophyllum, Stenoschema, Beieroschema, Nesokatoikos, Polyancistrus, Sagephorus, Spelaeala, Camposiella, Polyancistroides, Spinapecta, Desaulcya, Liocentrum, Oxyaspis, Perteus, Rhomboptera, Asbolomma, Celidophylla, Paracycloptera, Tanusiella, Paradeclus, Paralichenochrus, Beierella, Stetharasa, Kopis, Myrmeciophyllum, Opetiocercus, Rhabdotophyllum, Triencentrus, Xiphophyllum, Acyrophyllum, Aemasia, Antillophyllum, Baliophyllum, Haenschiella, Brachyplatyphylloides, Pizatettix, Paraemasia, Goethalsiella, Ischnomela, Narea, Phricta, Paraphractus, Polycleptidella, Polycleptis, Aspidonotus, Cobalotettix, Diplopygia, Jamaicoecia, Bliastonotideus, Docidocercus, Eubliastes, Geonotus, Helicocercus, Incanotus, Leiobliastes, Liparoscella, Melanonotus, Nannonotus, Natagaima, Nesonotus, Sphaeropyga, Trichotettix, Cojedebius, Beierotettix, Chrysobliastes, Cymatomerella, Parasanaa, Platenia, Sanaa, Cloniella, Peringueyella, Alfredectes, Anarytropteris, Ceresia, Namaquadectes, Transkeidectes, Zuludectes, Antipodectes, Apteropedetes, Chinnandectes, Dexerra, Falcidectes, Glenbalodectes, Ixalodectes, Lanciana, Elytraspis, Caloxiphus, Caribophyllum, Karukerana, Paracyrtophyllus, Phyllopectis, Scopioricus, Scopiorinus, Xestoptera, Lonchitophyllum, Mastigaphoides, Mastighapha, Parasimodera, Simodera, Wattenwyliella, Chloracantha, Apteroteleutias, Brachyteleutias, Eumecopterus, Hoplotettix, Leptoteleutias, Mylothrella, Pemba, Mystron, Bliastonotus, Brachybliastes, Sathrophylliopsis, Tegrolcinia, Rhachidorus, Throscodectes, Xederra, Xyrdectes, Barraza, Phymonotus, Microdrymadusa, Mongolodectes, Tadzhikia, Farsodecticus, Zagrosiella, Drymapedes, Ferganusa, Lithoxenus, Bienkoxenus, Afrodrymadusa, Ammoxenulus, Anadolua, Anatlanticus, Calopterusa, Ceraeocercus, Delodusa, Exodrymadusa, Iranusa, Leptodusa, Lithodusa, Mixodusa, Paratlanticus, Pezodrymadusa, Novadrymadusa, Apote, Chlorodectes, Cyrtophyllicus, Ectopistidectes, Evergoderes, Hyphinomos, Metaballus, Psalmatophanes, Pravdiniana, Afghanoptera, Hypsopedes, Ariagona, Austrodectes, Clinopleura, Decticita, Decticoides, Festella, Inyodectes, Broughtonia, Vichetia, Pachytrachis, Peranabrus, Modestana, Plicigastra, Zeuneriana, Alticolana, Eumetrioptera, Semenoviana, Sepiana, Sporadiana, Acrodectes, Amphiestris, Elasmocercus, Nanodectes, Platyoplus, Sureyaella, Oligodectes, Oligodectoides, Platyproctidectes, Raggeana, Rammeola, Yersinella, Yalvaciana, Hermoniana, Chizuella, Sardoplatycleis, Amedegnatiana, Zacycloptera, Dreuxia, Kansua, Neogampsocleis, Uvarovites, Bolua, Tympanophora, Anthophiloptera, Kawanaphila, Windbalea, Zaprochilus, Poecilomerus, Arachnoscelis, Carliella, Cerberodon, Isocarliella, Macrometopon, Megatympanon, Terpandrus, Pedinothorax, Phyllostachydius, Exopholidoptera, Apholidoptera, Yullandria, Yutjuwalia, Burnuia, Requena, Euhexacentrus, Parahexacentrus, Glenophisis, Parateuthras, Teuthroides, Ecuaneduba, Acanthoraculus, Nepheliphila, Thumelinia, Xingbaoia, Conocephalomima, Liostethomimus, Alinjarria, Aerotegmina, Philippicentrus, Miramiola