Tineidae

Tineidae - Species Dictionary - Global : iSpot Nature - Your place to share nature. iSpot is a website aimed at helping anyone identify anything in nature. Once you've registered, you can add an observation to the website and suggest an identification yourself or see if anyone else can identify it for you.

13021918
Catalogue of Life
Invertebrates
Animalia, Arthropoda, Insecta, Lepidoptera, Tineoidea, Tineidae
Tinea, Criticonoma, Tineola, Setomorpha, Ischnoscia, Opogona, Phaeoses, Wegneria, Afrocelestis, Agnathosia, Brachydoxa, Dryadaula, Amphixystis, Asymplecta, Oinophila, Eudarcia, Comodica, Erechthias, Augolychna, Bathroxena, Epactris, Mecomodica, Pyloetis, Euplocamus, Cimitra, Cubitofusa, Dasyses, Hapsifera, Hapsiferona, Parochmastis, Pitharcha, Tiquadra, Trachycentra, Zygosignata, Harmaclona, Micrerethista, Homosetia, Infurcitinea, Isocorypha, Karsholtia, Lichenotinea, Mea, Meneessia, Montetinea, Novotinea, Oenoe, Oxylychna, Pompostolella, Stenoptinea, Tenaga, Xeringinia, Scalmatica, Tineovertex, Tracheloteina, Monopis, Acanthocheira, Analytarcha, Anemallota, Organodesma, Ectropoceros, Aphimallota, Ateliotum, Cephimallota, Cephitinea, Cinnerethica, Contralissa, Coryptilum, Dinica, Ellochotis, Orocrypsona, Scardia, Callicerastis, Peritrana, Mesopherna, Mimoscopa, Myrmecozela, Rhodobates, Timaea, Nemapogon, Neurothaumasia, Edosa, Perissomastix, Dorata, Morophaga, Homalopsycha, Ceratuncus, Crypsithyris, Graphicoptila, Trithamnora, Niditinea, Phereoeca, Praeacedes, Pringleophaga, Reisserita, Trichophaga, Archyala, Clepticodes, Trachytyla, Xylesthia, Tinissa, Endophthora, Metapherna, Phthoropoea, Plemyristis, Gerontha, Cranaodes, Leptozancla, Syrmologa, Silosca, Minicorona, Moerarchis, Chionoreas, Colpocrita, Compsocrita, Cryphiotechna, Crypsitricha, Miarotagmata, Catalectis, Haplotinea, Lindera, Peristactis, Pelecystola, Pedaliotis, Panthytarcha, Eremicola, Erysimaga, Eschatotypa, Eucrotala, Euprora, Gourbia, Habrophila, Hapalothyma, Harmotona, Homodoxus, Hyalaula, Hypoplesia, Leptonoma, Lepyrotica, Leucophasma, Liopycnas, Lithopsaestis, Lysiphragma, Melodryas, Monachoptilas, Mythoplastis, Nothogenes, Ogmocoma, Otochares, Pachydyta, Proterodesma, Episyrta, Ephedroxena, Endeixis, Dolerothera, Dasmophora, Cycloponympha, Cubotinea, Cervaria, Catazetema, Catapsilothrix, Brithyceros, Bascantis, Basanasca, Barymochtha, Axiagasta, Astrogenes, Argyrocorys, Apreta, Antitinea, Antipolistes, Antigambra, Amathyntis, Acritotilpha, Xerantica, Wyoma, Tryptodema, Tineomigma, Nemaxera, Triaxomasia, Triaxomera, Vanna, Ectabola, Hyperbola, Afroscardia, Amorophaga, Daviscardia, Diataga, Miniscardia, Montescardia, Morophagoides, Moscardia, Necroscardia, Pectiniscardia, Scardiella, Psychoides, Acridotarsa, Anomalotinea, Asymphyla, Ceratobia, Ceratophaga, Craniosara, Crypsithyrodes, Elatobia, Enargocrasis, Metatinea, Nearolyma, Ocnophilella, Proterospastis, Thomintarra, Tinemelitta, Cosmeombra, Dyotopasta, Eriozancla, Eugennaea, Glaucostolella, Nesophylacella, Nonischnoscia, Petasactis, Philagraulella, Proboloptila, Protaphreutis, Prothinodes, Tephrosara, Transmixta, Xystrologa, Hecatompeda, Anastathma, Petula, Pisistrata, Thuriostoma, Agorarcha, Ancystrocheira, Briaraula, Callocosmeta, Chrysocrata, Colobocrossa, Cynomastix, Paraptica, Phyciodyta, Rhinophyllis, Archemitra, Kermania, Marmaroxena, Mitrogona, Euagophleps, Exoplisis, Phruriastis, Agoraula, Clinograptis, Diachorisia, Doleromorpha, Drimylastis, Emblematodes, Galachrysis, Homostinea, Hybroma, Leucomele, Matratinea, Nannotinea, Trissochyta, Cataxipha, Dicanica, Drosica, Ecpeptamena, Heterostasis, Hilaroptera, Histiovalva, Hoplocentra, Ippa, Ischnuridia, Lysitona, Machaeropteris, Merunympha, Ochetoxena, Oxymachaeris, Pachyarthra, Platysceptra, Probatostola, Sarocrania, Syngeneta, Thisizima, Tomara, Archinemapogon, Gaedikeia, Hyladaula, Theatrochora, Bythocrates, Cnismorectis, Coniastis, Echyrota, Gentingia, Hormantris, Metasticha, Perilicmetis, Philagrias, Sematoplusia, Semeoloncha, Trigonarchis, Vespitinea, Prosetomorpha, Autochthonus, Stathmopolitis, Dinochora, Eccritothrix, Hippiochaetes, Kangerosithyris, Lipomerinx, Miramonopis, Propachyarthra, Pararhodobates, Nyctocyrmata, Janseana, Graphidivalva, Exonomasis, Endromarmata, Zonochares, Zymologa, Trierostola, Trachyrrhopala, Trichearias, Thyrsochares, Thomictis, Thallostoma, Tetanostola, Syncraternis, Stryphnodes, Setiarcha, Sciomystis, Sagephora, Rungsiodes, Ranohira, Randominta, Psecadioides, Protagophleps, Polypsecta, Plaesiostola, Phryganeopsis, Pezetaera, Tetrapalpus, Stemagoris, Sphecioses