fransjeman's picture

Iridaceae - Iris foetidissima

Observed: 6th July 2013 By: fransjemanfransjeman’s reputation in Plantsfransjeman’s reputation in Plantsfransjeman’s reputation in Plantsfransjeman’s reputation in Plants
Iridaceae - Iris foetidissima 1-001
Iridaceae - Iris foestidissima 2-002
Iridaceae - Iris foestidissima 3-003
Description:
Identifications
Species interactions

No interactions present.

Species with which Iris foetidissima interacts